มีคนสองประเภทในสหรัฐอเมริกา – ผู้ที่มองว่าสุขภาพเป็นคนคงที่และผู้ที่ไม่ทำ